Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 24. Lutego 1816 r. przepisuiące sposób rozstrzygania Spraw tyczących się własności linią graniczną od Austryi i Pruss przeciętych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Postanowienie Namiestnika Królewskiego przepisuiące sposób rozstrzygania Spraw tyczących się własności linią graniczną od Austryi i Pruss przeciętych
Postanowienie Namiestnika Królewskiego przepisuiące sposób rozstrzygania Spraw tyczących się własności linią graniczną od Austryi i Pruss przeciętych
z dnia 24. Lutego 1816
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego Tom I (1816), nr 3, str. 215-221
w Imieniu Nayiaśnieyszego

ALEXANDRA I.

Cesarza Wszech Rossyi

Króla Polskiego etc. etc. etc.

Namiestnik Królewski w Radzie Stanu.

Postanowiwszy względem sposobu w iakim Artykuły 20. i 21. Traktatu z Austryą a 18. i 19. Traktatu z Prusami (w Wiedniu dnia 3. Maia r. z. zawartych) co do Właścicielów, których własności linią graniczną są przecięte, do skutku maią bydź doprowadzone, stanowiemy również co do sposobu w iakim Art. 22. Traktatu z Austryą, a 20. Traktatu z Prusami, względnie rozstrzygania sporów o też własności wyniknąć mogących, do skutku doprowadzoném być ma, co następuie.

Artykuł 1.

Zaraz po ukończeniu planu i wygotowaniu dokładném Mappy nowego rozgraniczenia, przepisem Art. 40. Traktatu z Austryą a 38. Artykułem Traktatu z Prusami wskazanych, wygotuie Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych dokładną listę Dóbr, które wyż wymienioném rozgraniczeniem przecięte zostały.

Artykuł 2.

Że zaś w stosunku do Artykułu 11. Traktatu z Austryą, oraz Artykułu 9. Traktatu z Prusami, każda osoba nie pod iednym tylko Rządem własność posiadaiąca, obowiązana iest w przeciągu iednego roku, rachuiąc od daty ratyfikacyi wymienionych Traktatów, złożyć na piśmie obranego sobie stałego zamieszkania deklaracyą przed Urzędem naybliższego Miasta lub Rządcą Powiatu, albo też Władzą Cywilną naybliższą w Kraiu, który sobie obrała i też deklaracye przez wzmiankowane Urzędy lub inne Władze do Rządu wyższego Prowincyonalnego, przesłane być winny, w przeciwnym przypadku, nieskładaiący deklaracyi Właściciel różnorządowy tego kraiu ma być poddanym, w którego kraiach mial ostateczne swe zamieszkanie, tedy w stosunku do ustanowień tych, ułoży Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych Tabellę wyiaśniaiącą, w którym Kraiu Właściciele wymienionych w Artykule 1. ninieyszego urządzenia Dóbr rozgraniczeniem przeciętych zamieszkanie swe maią.

Artykuł 3.

Tabelle w tym sposobie ułożone tak co do nazwisk Dóbr które rozgraniczeniem przecięte zostały, iako też co do istotnych przez Właścicieli tychże dóbr obranych, lub z powyższych przepisów wynikaiących zamieszkań ich, kommunikować będzie Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych Kommissyi Rządowey Sprawiedliwości, która z swéy strony wygotowawszy z tychże Tabell wypisy każdego w oddzielności Woiewództwa dotyczące się, poleci właściwym Sądom Cywilnym;

iżby te wszelkie spory o nieruchomy maiątek granicą przecięte, bez względu czyli część onegoż w sporze będąca w iednym lub drugim kraiu połączoną iest, rozsądzały, ieźli z Tabell powyższych okazuie się, iż Właściciel Dóbr granicą przeciętych, zamieszkanie swe ma w Kraiu Królestwa Polskiego; przeciwnie zaś w decyzye wszelkich podobnych sporów niewdawały się, i forum Sądów swych, za niewłaściwe uznawały, ieźliby z rzeczonych Tabell wyiaśniało się, iż zamieszkanie Właściciela Dóbr granicą przeciętych, nie iest w Królestwie Polskiém.

Artykuł 4.

Również poleci Kommissya Rządowa Sprawiedliwości wszelkim Władzom Cywilnym Sądowym, iżby w każdym wypadku, ile razy w podobnych processach Kommissya mieyscowa, dla wyiaśnienie sporu w kwestyi będącego na gruncie za granicą będącym potrzebną będzie, wezwały Władze właściwe zagraniczne o zesłanie téyże Kommissyi wyrażaiąc dokładnie, fakta, iakie przez mieyscową Kommissyą wyiaśnione być maią, i na wzaiem podobneż rozstrząśnienia mieyscowe, też Władze Cywilne Sądowe na żądanie Władz zagranicznych tam uzupełniały, gdzie rozstrzygnienia processów do tychże Władz zagranicznych należy.

Artykuł 5.

Władza Sądowa od któréy wykonanie Wyroku za granicą zapadłego, co do części gruntu w Królestwie Polskiém leżącego, żadaném będzie, ma natychmiast temuż żądaniu w ówczas zadość uczynić, skoro z Tabelli wymienionéy przekona się, iż Właściciel rozdzielonych granicą Dóbr, w tym kraiu ma zamieszkanie, w ktorym Wyrok zapadł.

Artykuł 6.
Że zaś stósownie do Artykułu 14. Traktatu z Austryą, iako też Artykułu 12. Traktatu z Prusami, każdy Właściciel różnorządowy, nie utraca prawa w ciągu lat ośmiu od ratyfikacyi powyższego Traktatu rachuiąc, zamieszkanie swe zmienić, zaczém Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych, o każdém zaszłém zdarzeniu zmiany zamieszkania przez Właściciela Dóbr granicą przeciętych, uwiadomi Kommissyą Rządową Sprawiedliwości, a ta zawiadomi o tém właściwe Sądy, w celu sprostowania podług tego Tabell Artykułem 1. i 2. ninieyszego urządzenia wzmiankowanych.

Artykuł 7.

Wykonanie ninieyszego Urządzenia Kommissyom RządowymSprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, oraz pierwszéy z nich umieszczenie go w Dzienniku Praw polecamy.
Działo się w Warszawie na Posiedzeniu Rady Administracyinéy dnia 24. Lutego 1816 roku.

(podpisano) Zaiączek.

Minister Sprawiedliwości  
(podp.)Wawrzecki.  
  Radzca Sekretarz Stanu Generał Brygady
  (podpisano) Kossecki
   
  Zgodno z Oryginałem
  Radzca Sekretarz Stanu Generał Brygady
  (podpisano) Kossecki
Zgodno z Wypisem  
Minister Sprawiedliwości  
Wawrzecki.  

Dzień ogłoszenia dnia 1. Kwietnia 1816 Roku.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).