Pastorałki i kolędy/Anioł Pański otoczony światłością

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Angelus tak polonis mówi właśnie Anioł Pański otoczony światłością A to co ziemianie
Angelus tak polonis mówi właśnie Anioł Pański otoczony światłością A to co ziemianie
Kolędy
Anioł Pański otoczony - polska pastorałka kościelna, śpiewana w tonacji krzyżowej w rytm pierwotnego Mazurka Dąbrowskiego. Anonimowego autorstwa słowa powstały przed I poł. XIX wieku.

KOLĘDA 2.


\relative a {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/8
\autoBeamOff

a16 bes c8 c |
c16 a d[ c] bes[ a] |
g16 g c8. bes16 |

bes16[ a] a8 r8 |
a16 bes c8 c |
c16 a d[ c] bes[ a] |

g16 g c8. e,16 |
g16[ f] f8 r8 \bar "|."
g8 g8.[ bes16] |
bes16[ a] a8 a |

bes16 bes bes8. d16 |
d16[ c] c8 c |
a16 c f[ e] d[ c] |

cis16[ d] d8 r8 |
g,16 g c8. e,16 |
g16[ f] f8 r8 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
A -- nioł Pań -- ski o -- to -- czo -- ny świa -- tło -- ścią do -- ko -- ła, 
Ob -- ja -- wia się dziś pa -- stu -- szkom i tak do nich wo -- ła: 
Wraz, wraz, Pa -- ste -- rze, graj -- cie wdzięcz -- nie na li -- rze.
Do Be -- tle -- em śpiesz -- cie, dzie -- cią -- tko u -- ciesz -- cie.
} }Anioł Pański otoczony światłością dokoła,
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betleem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

Narodził się wam Zbawiciel zdawna pożądany,
Który skruszy moc czartowską i piekła kajdany.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

I dlatego was pastuszków, coście w nędznym stanie,
Wzywa najprzód przed innymi na swe powitanie.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Gdy przyjdziecie, upadniecie przed nim na kolana.
Oddacie mu pokłon boski, uznacie za Pana.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,
A po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte.

Wraz, wraz Pasterze, itd.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).