Odlot (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Odlot
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Odlot.

A te dzikie gąski,
Na zachód leciały,
W zimnej rosie nocą
Pióreczka maczały.

A te dzikie gąski
Pióreczka zgubiły,
Z onej to żałości,
Że nas porzuciły!sVarB = { <g b e>2_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Wolno i tęsknie" } <fis a e'>4 | <g b e>2. | <g~ b^~ e~> | <g b e> | <a c e> | <fis c' e>4 <g b e>2 | \crossStaff { dis'2. | e | fis4 } <b, d fis>( <ais e' fis>) | <ais e' g>( <b d fis>) <dis b'> | % w1
<e b'>4.( g8 <d! e b'>[<c! e a>]) | <b e g>^([<b d! fis>] \crossStaff { <c e>2) | <c e>2._\f | <c fis>4 g' } r | % w2
\crossStaff { fis <e fis> <d fis> } | <a dis fis>( <g e'>_\>) r | <fis a c fis>\!_\p <a c fis> <a b dis>8([b']) | <a, fis'>([e']) <g, e'>4\fermata r \bar "|." }

sVarA = { R2.*2 | \stemUp b4.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "expressivo" } g8 b \stemNeutral a | g([fis]) e4 r8 e | e'4.( d8) e c | \stemUp a8([c]) \stemNeutral b4 r | \stemUp b4. \stemNeutral fis8 b c | b([a]) g4 r8 g | fis4 \stemUp b \stemNeutral cis8([d]) | cis4 b r | % w1
\stemUp b4. g8 b \stemNeutral a | g^\markup { \small \italic "cresc" } ([fis]) e4 r8 e^\f | e'4.( d8) e c | \stemUp a([c]) \stemNeutral b4 r | % w2
\stemUp b4. \stemNeutral fis8 b c | b([a]) g4 r | fis8^\p g a4 dis,8([g]) | fis([e]) e4\fermata r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { A te dzi -- kie gą -- ski Na za -- chód le -- cia -- ły, W_zi -- mnej ro -- sie no -- cą Pió -- recz -- ka ma -- cza -- ły. A te dzi -- kie gą -- ski Pió -- recz -- ka gu -- bi -- ły, Z_o -- nej to ża -- ło -- ści, Że nas po -- rzu -- ci -- ły! }

sVarC = { e2 c4 | <e, b'>2. | e'_~ | e | a, | a4( e g) | << { \voiceTwo b2. | e2( cis4) | d!( } \new Voice { \voiceOne \crossStaff { <fis b>2. | <g b> | <fis b>4 } } >> \oneVoice b, fis) | b2 <b a'!>4 | % w1
<e g>2 e4 | \stemDown e8^\markup { \small \italic "cresc." } ([b] \stemNeutral << { \voiceTwo c4) b | <d, a'>2. | <d d'>4 <g d'> } \new Voice { \voiceOne \crossStaff { g'2 | fis2. | fis4 <g b> } } >> \oneVoice fis,8^\>([e\!]) | % w2
<< { \voiceOne \crossStaff { <fis' b>4 fis fis } } \new Voice { \voiceTwo <d, d'> <c c'> <b b'> } >> | \oneVoice <e b'>2 fis8([g]) | a4( fis b) | <e, b'> <e b'>\fermata r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Andante mesto." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \relative g { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \relative e { \sVarC } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.