Nasza czarna jaskółeczka (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Nasza czarna jaskółeczka
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Nasza czarna jaskółeczka.

Nasza czarna jaskółeczka
Przyleciała do gniazdeczka
Przez daleki kraj,
Bo w tem gniazdku się rodziła,
Bo tu jest jej strzecha miła,
Bo tu jest jej raj!


A ty, czarna jaskółeczko,
Nosisz piórka na gniazdeczko,
Ścielesz dziatkom je!
Ścielże sobie, ściel, niebogo,
Chłopcy pójdą swoją drogą,
Nie ruszą go, nie!


sVarB = { <b d>8_\mf^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo." } ([<f' a>] <a, c>2) | <g bes!>8([<d' f>] <f, a>2) | <e g>8([<bes' d>] <d, f>4) <e g>8([<bes' c>]) \bar ".|:" <d, f>([<a' c>] <c, f>4) <f a> | % w1
g8_\p_\markup { \halign #-1.5 \small \italic "con anima" } ([a]) <bes, d bes'>4 r8 d | e([f_\<]) <e g>4 <e a>\! | bes'8([c]) <f, d'>4._> a8 | \stemUp c([a_\>]) \stemNeutral <c, g'>4 <c f>\! | <c e>8_\p([a']) <d, gis>4 a'8[b] | << { \voiceOne c2. } \new Voice { \voiceTwo r4 <c, e> <c e> } >> | \oneVoice d'8_\<([f] <f, b>4\!) << { \voiceOne c'8([gis] } \new Voice { \voiceTwo e4 } >> | \oneVoice \stemUp a8_\>[e']) \stemNeutral <e, a e'>4.\!( d'8) | % w1
c8([g]) <e bes'>4 <e a>8([g]) | fis_\<([g]) <e d'>4_>\! <e c'> | b'8_\markup { \small \italic "cresc." } ([c]) <fis, g>4 fis8([a]) | b([c_\mf]) <f, c' f>4 <d f a> | % w2
g8_([a]) <d, f bes>4 << { \voiceOne a'8([bes]) | d2. } \new Voice { \voiceTwo <d, f>4 | r_\> <d f bes> <d f bes>\! } >> | \oneVoice d8_\p_([f]) <c e>4 f8([g]) | << { \voiceOne c2. } \new Voice { \voiceTwo r4 <c, f>2 } >> \oneVoice | <b' d>8_\mf([<f' a>] <a, c>2) | <g bes!>8([<d' f>] <f, a>2) | <e g>8([<bes' d>] <d, f>4) <e g>8([<bes' c>]) \bar ":|." <d, f>([<a' c>] <c,f>4) r \bar "|." }

sVarCp = { f2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) }

sVarA = { R2.*3 \bar ".|:" R2. | % w1
g8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "con anima" } a \stemUp bes4. \stemNeutral d,8 | e f^\< g4 a\! \breathe | bes8 c d4. a8 | c^\> a g4 f\! | e8 a gis4 a8([b]) | c2. | R2.*2 | % w1
c8 g \stemUp bes4 \stemNeutral a8([g]) fis^\< g d'4^>\! c | b8^\markup { \small \italic "cresc." } c gis4. a8 | b8 c^\mf f4 a, \breathe | % w2
g8 a \stemUp bes4 \stemNeutral a8([bes]) | d2.^\> | d,8\!^\p f e4 f8([g]) | c2.~ | c4 r r | R2.*2 \bar ":|." R2. \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ty czar -- na ja -- skó -- łe -- czko, No -- sisz piór -- ka na gnia -- zde -- czko, \set stanza = "2. " Ście -- lesz dziat -- kom je! \set stanza = "2. " Ściel- że so -- bie ściel nie -- bo -- go, Chło -- pcy pój -- dą swo -- ją dro -- gą, Nie ru -- szą go nie! Nie ru -- szą go nie! }

sVarCrep = { f,2( \acciaccatura d'8 c4) | c2 <g' bes>4 | c, <bes' c> <bes c> | f, <f' a> <f a> | a, <f' a> <f a> | <a, e' a>4 <a e' b'> r | << { \voiceOne r <e' a>4 <e a> } \new Voice { \voiceTwo a,2. } >> | \oneVoice r4 <a' d>4 <a d> | r <a c> r | % w1
c, <g' c> <g c> | c, <bes' c>^> <bes c> | f, <d' b'> <f c'> | a,2 d4 | %w2
bes2. % patrz: "Omyłki druku"
| g2. | c4 <c bes'> r | f, <c' a'>2 | f,2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Na -- sza czar -- na ja -- skó -- łe -- czka Przy -- le -- cia -- ła do gnia -- zde -- czka, \set stanza = "1. " Przez da -- le -- ki kraj! \set stanza = "1. " Bo_w tem gnia -- zdku się ro -- dzi -- ła, Bo tu jest jej strze -- cha mi -- ła, Bo tu jest jej raj! Bo tu jest jej raj! }

sVarCk = {  f,4 <f' a> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative b' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative f, { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.