Mittit ad Virginem

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Mittit ad Virginem
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni adwentowe I
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni adwentowe I jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni adwentowe I jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni adwentowe I jako MOBI
Indeks stron
Mittit ad Virginem

PIEŚN III.
Pieśń ta czyli Proza Adwentowa, śpiewa się na Roratach przed Ewangeliją; a po każdej jej strofie, lud wszystek śpiewa jedną strofę Pieśni: Zdrowaś bądź Maryja.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes c4 f4 f4 g4 e4 f4 \bar "'" g4 a4 bes4 a4 g4 f4 \bar "'" \break
  \stemDown a4 c4 bes4 \stemUp a4 g4 f4 \bar "'" e4 (f4) g4 e4 f4 d4 c4 \bar "'" \break
  g'4 f4 (g4 a4) f4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 1. } Mit -- tit ad Vir -- gi -- nem non quem -- vis An -- ge -- lum:
  sed for -- ti -- tu -- di -- nem su_ -- um Ar -- chan -- ge -- lum,
  a -- ma -- -- tor ho -- -- mi -- nis,
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 2. } For -- tem ex -- pe -- di -- at pro no -- bis nun \skip 2 tium:
  na -- tu -- ræ fa -- ci -- at ut præ -- ju -- di -- ci -- um,
  in par_ -- tu Vir_ -- gi -- nis.
 }}


Mittit ad Virginem non quemvis Angelum:
sed fortitudinem suum Archangelum,
amator hominis,

Fortem expediat pro nobis nuntium:
naturæ faciat ut præjudicium,
in partu Virginis.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemDown \hideNotes c16 \unHideNotes a4 c4 c4 \stemUp bes4 a4 g4 \bar "'" a4 f4 bes4 a4 g4 a4 \bar "'" \break
  \stemDown a4 c4 c4 \stemUp bes4 a4 g4 \bar "'" a4 f4 bes4 a4 (g4) f4 e4 \bar "'" \break
  g4 a4 f4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 3. } Na -- tu -- ram su -- pe -- ret na -- tus Rex glo -- ri -- æ:
  reg -- net et im -- pe -- ret, et zy -- ma -- sco -- ri -- æ
  to -- llat de me -- di -- o.
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 4. } Su -- per -- bi -- en \skip 2 tium te -- rat fa -- sti -- gi -- a:
  col -- la sub -- li -- mi -- um cal -- cet vi pro -- pri -- a,
  po -- tens in præ -- li -- o.
 }}


Naturam superet natus Rex gloriæ:
regnet et imperet, et zymascoriæ
tollat de medio.

Superbientium terat fastigia:
colla sublimium calcet vi propria,
potens in prælio.


\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes c4 d4 f4 f4 e4 g4 \bar "'" e4 f4 e4 (d4) e4 d4 c4 \bar "'" \break
  c4 d4 f4 f4 e4 g4 \bar "'" g4 a4 bes4 a4 (g4) f4 e4 \bar "'" \break
  g4 a4 f4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 5. } Fo -- ras ej -- i -- ci -- at mun -- da -- num_ prin -- ci -- pem:
  Ma -- trem -- que fa -- ci -- at se -- cum par -- ti -- ci -- pem,
  Pa -- tris im -- pe -- ri -- i.
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 6. } E -- xi qui mit -- te -- ris hæc do -- na di -- ce -- re:
  re -- ve -- la ve -- te -- ris ve -- la -- men li -- te -- ræ,
  vir -- tu -- te nun -- ti -- i.
 }}


Foras ejiciat mundanum principem:
Matremque faciat secum participem,
Patris imperii.

Exi qui mitteris hæc dona dicere:
revela veteris velamen literæ,
virtute nuntii.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes f4 \stemDown c'4 c4 d4 bes4 c4 \bar "'" d4 f4 c4 d4 bes4 c4 \bar "'" \break
  d4 e4 f4 e4 d4 c4 \bar "'" a4 c4 d4 c4 (bes4 a4) \stemUp g4 f4 \bar "'" \break
  \stemDown a4 c4 bes4 \stemUp a4 (g4 f4 e4) g4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 7. } Ac -- ce -- de nun -- ti -- a, dic a -- ve co -- mi -- nus:
  dic ple -- na gra -- ti -- a, dic te -- cum Do -- mi -- nus
  et dic ne ti -- me -- as.
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 8. } Vir -- go su -- sci -- pi -- as De -- i de -- po -- si -- tum:
  in quo per -- fi -- ci -- as cas -- tum pro -- po -- si -- tum
  et vo -- tum te -- ne -- as.
 }}


Accede nuntia, dic ave cominus:
dic plena gratia, dic tecum Dominus
et dic ne timeas.

Virgo suscipias Dei depositum:
in quo perficias castum propositum
et votum teneas.


\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes a4 g4 a4 bes4 a4 g4 \bar "'" a4 f4 g4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "'" \break
  \stemDown a4 c4 d4 c4 bes4 a4 \bar "'" \stemUp g4 a4 g4 f4 g4 a4 (bes4 a4) \bar "'" \break
  \stemDown c4 (d4 c4) \stemUp f,4 g4 (a4) bes4 (a4 g4) f4 f4 \bar "|." s2.
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 9. } Au -- dit et su -- sci -- pit pu -- el -- la nun -- ti -- um:
  cre -- dit et con -- ci -- pit et pa -- rit fi -- li -- um,
  sed ad -- mi -- ra -- bi -- lem.
}}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 10. } Con -- si -- li -- a -- ri -- um hu -- ma -- ni ge -- ne -- ris:
  et De -- um for -- ti -- um et pat -- rem po -- ste -- ris,
  in fi -- de sta -- bi -- lem.
 }}


Audit et suscipit puella nuntium:
credit et concipit et parit filium,
sed admirabilem.

Consiliarium humani generis:
et Deum fortium et patrem posteris,
in fide stabilem.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \omit Staff.TimeSignature
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \cadenzaOn
  \stemUp \hideNotes c16 \unHideNotes a4 g4 a4 bes4 a4 g4 \bar "'" a4 f4 g4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "'" \break
  f4 \stemDown c'4 c4 d4 bes4 c4 \bar "'" \stemUp f,4 g4 a4 (bes4) \stemDown c4 (bes4 a4) \stemUp g4 a4 \bar "'" \break
  \stemDown c4 (d4 c4) \stemUp f,4 g4 f4 (e4 d4) e4 f4 \bar "." f4 e4 d4 e4 c4 \bar "'" \break
  g'4 f4 g4 a4 bes4 a4 g4 f4 e4 g4 g4 (f4) \bar "|." s4
  \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  \markup { \number 11. } Qui no -- bis tri -- bu -- at pec -- ca -- ti ve -- ni -- am:
  re -- a -- tus de -- le -- at et do -- net pa -- tri -- am
  in ar -- ce si -- de -- rum. A -- -- -- -- -- -- \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 \skip 1 men.
}}


Qui nobis tribuat peccati veniam:
reatus deleat et donet patriam
in arce siderum.
Amen.

Posyła do Panny nie lada Anioła [1]

PIEŚŃ VIII.
Z łacińskiego: Mittit ad Virginem.

Posyła do Panny nie lada Anioła,
Lecz mocarza swego, cnego Archanioła,
Miłośnik narodu.

Niechaj śle mocnego Posła w naszej sprawie,
Aby przyrodzeniu uczynił bezprawie,
Z panieńskiego płodu.

Przyrodzeniem władnie zrodzony Król chwały,
Króluje, panuje, i wszystkie zakały
Ze świata precz znosi.

Pysznych karki łamie, hardych myśli tłoczy,
Żaden mocarz mocy jego nieuskoczy,
Wszech siły przenosi.

Niechże precz wyrzuci Xiążę świata tego,
Matkę uczestniczką niech czyni wszystkiego
Państwa ojcowskiego.

Wychodź Pośle z temi posłany darami,
Odkryj co staremi tajono pismami,
Mocą Posła cnego.

Przystępuj a zwiastuj, mów: bądź pozdrowiona,
Mów że łaskiś pełna, że z Bogiem złączona;
Mów niech się nie boi.

Panno przyjmij ten skarb Boży, powierzony,
W którym czysty zamysł twój będzie spełniony,
I ślub się ostoi.

Wysłuchała Panna Posła i przyjęła,
Uwierzyła słowu i Syna poczęła,
Ale przedziwnego.

I Radcę i Rządcę narodu ludzkiego,
Boga, Wszechmocnego, Ojca wieku wszego,
W słowie gruntownego.

Ten nam niech dać raczy grzechów odpuszczenie,
Winy niech z nas zniesie, a niech da zbawienie
Na wysokiem niebie.

Racz błagać za nami Panno Syna swego,
Niech da do ojczyzny przyjść z wygnania tego,
Przez ten owoc z ciebie.Przypisy

 1. Przypis własny Wikiźródeł Tłumaczenie z tegoż Śpiewnika kościelnego, str. 22.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).