Marzenie chłopca (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Marzenie chłopca
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Marzenie chłopca.

A jak ja urosnę,
Sprzęgnę wołki siwe,
Będę orał, zaorywał
Tę pszeniczną niwę.

A jak ja urosnę,
Wezmę złote ziarno,
Będę siewał wczesną wiosną
Ziemię naszą czarną.

A jak ja urosnę,
Nie poskąpię ręki,
Będę kosił bujną niwę
I śpiewał piosenki.

Oj ty bujna niwo,
Ty pszeniczne pole,
Nie żal tobie pracy naszej,
Ni potu na czole!sVarB = { \partial 8 c8_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Trochę żwawo" } | f4_\markup { \small \italic "marcato" } g16[aes f aes] | c4 c,8[d16 e] | f[g aes8] g[<bes, e>_>] | <c f>_>[des16( es] <c f>) r\fermata^\f c'8 | des4 c8[bes] | aes4 \stemUp bes \stemNeutral | c8[f,] g[aes16( g)] | f8[f] r4 | % w1
<f aes f'>^> <es g des'> | <es aes c>8.[bes'16] c8[es] | <f, aes>8[bes16 c] <f, des'>8[<des bes'>] | <c aes'>_\>[<c aes'>] <c aes'>[<c aes'>\!] | % w2
<des bes'>_\p[<des es> <des bes'> <des es>] | <c aes'>[<c aes'>_> <c aes'> <c aes'>] | <des bes'>[<des es> <des bes'> <des es>] | <c aes'>[<c f>_> <c f> <c es>] | <des f>8._\<[es16] <des f>8[<des g>\!] | <des aes'>[g] <des aes'>[<f bes>] | <f c'>_\>[bes16( aes)] <e g>8[e\!] | <c f>_\markup { \small \italic "riten." } ([<des aes'>] <c f>) r \bar ":|." }

sVarA = { \partial 8 r8 | R2*3 | r4 r8\fermata c_\f | des4 c8 bes | aes4 \stemUp bes \stemNeutral \breathe | c8 f, g aes16([g]) | f8 f r4 | % w1
f'8.^> es16 des8 des | c8. bes16 c8 es | aes,8 bes16([c]) des8 bes | aes aes r4 | % w2
bes8^\p es, bes' es, | aes( es'4^>) c8 \breathe | \stemUp bes es, bes' \stemNeutral es, aes( f4^>) es8 \breathe | f8.^\< es16 f8 g\! | aes g aes bes | c bes16^\>([aes]) g8 e\! | f^\p^\markup { \halign #-2 \small \italic "riten." } ([aes]) f r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A jak ja u -- ro -- snę, Sprzę -- gnę woł -- ki si -- we, Bę -- dę o -- rał, za -- o -- ry -- wał Tę psze -- ni -- czną ni -- wę. A jak ja u -- ro -- snę, We -- zmę zło -- te ziar -- no, Będę siewał wczesną wiosną, Ziemię naszą czarną. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A jak ja u -- ro -- snę, Nie po -- ską -- pię rę -- ki, Bę -- dę ko -- sił buj -- ną ni -- wę I śpie -- wał pio -- sen -- ki. Oj, ty buj -- na ni -- wo, Ty psze -- ni -- czne po -- le, Nie żal tobie pracy naszej, Ni po -- tu na czole! }

sVarC = { \partial 8 c8 | f4 g16[aes f aes] | c4 \stemUp c,8[d16 e] \stemNeutral | f[g es8] g[<bes, g'>^>] | <f' aes>^>[<f bes>] <f aes>16 r\fermata c'8 | des4 c8[bes] | aes4 bes | c8[f,] g[aes16( g)] | f8[f] r4 | % w1
<des aes' des>^> <bes bes'> | <aes aes'> r | <des aes'> <bes aes'>8[<es g>] | \stemUp <aes, aes'>[<aes es'>] \stemNeutral <aes es'>[<aes es'>] | % w2
<aes es'>[<aes es'> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'>_> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'>_> <aes es'> <aes es'>] | des4 des8[<des es>] | <des f> r <des f>[<des g>] | <c aes'> r <c bes'> r | <f aes>([<bes, f'>] <f' aes>) r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Poco allegro." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative c' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative c { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.