M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Objaśnienie skróceń

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Michał Arct
Tytuł Słownik ilustrowany języka polskiego
Wydawca Wydawnictwo M. Arcta
Data wydania 1916
Drukarz Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ.
a. = albo.
afrykań. = afrykański.
algieb. = algiebra.
amer. = amerykański.
anat. = anatomja.
antr. = antropologja.
ang. = angielski.
ar. = arabski.
archit. = architektura.
astr. = astronomja.
austral. = australijski.
bakt. = bakterjologja.
bart. = bartnictwo.
bezokol. = bezokolicznik.
białor. = białoruski.
bil. = bilard.
biol. = biologja.
blm. = bez licz. mnogiej.
blp. = pojedyńczej.
błędn. = błędnie.
błg. = bułgarski.
bot. = botanika.
brazyl. = brazylijski.
bret. = bretański.
bud. = budownictwo.
celt. = celtycki.
chald. = chaldejski.
chem. = chemja.
chińs. = chiński.
chirurg. = chirurgja.
ciesiels. = ciesielstwo.
cukr. = cukrownictwo.
czas. = czasownik.
cz. przesz. = czas przeszły.
cz. ter. = czas teraźniejszy.
czes. = czeski.
częstl. = częstotliwy.
daw. = dawniej.
dok. = dokonany.
dom. = domyślnie.
dosł. = dosłownie.
druk. = drukarstwo.
duńs. = duński.
embr. = embrjologja.
fig. = figura.
fil. = filozofja.
fiz. = fizyka.
fizjol. = fizjologja.
flam. = flamandzki.
flis. = flisactwo.
for. = forma.
fot. = fotografja.
fr. = francuski.
garb. = garbarstwo.
garn. = garncarstwo.
gieol. = gieologja.
gimn. = gimnastyka.
gmin. = gminny.
got. = gotyk, gotycki.
górn. = górnictwo.
gr. = grecki.
gram. = gramatyka.
gwar. = gwarowy.
handl. = handlowy.
hebr. = hebrajski.
her. = heraldyka.
hind. = hinduski.
hist. natural. = historja naturalna
hiszp. = hiszpański.
hol. = holenderski.
hutn. = hutnictwo.
imiesł. = imiesłów.
inż. = inżynierja.
iron. = ironiczny.
jap. = japoński.
jdtl. = jednotliwy.
jęz. = językoznawstwo.
karaib. = karaibski.
karc. = karciarstwo.
kraw. = krawiecczyzna.
krystalogr. = krystalografja.
kuch. = kucharstwo.
leczn. = leczniczy.
lek. = lekarski.
leśn. = leśnictwo.
licz. = liczebnik.
lit., lilew. = litewski.
lm. = liczba mnoga.
lp. = liczba pojedyńcza.
lud. = ludowy.
łć. = łaciński.
malajs. = malajski.

malar. = malarstwo.
mat. = matematyka.
mech. = mechanika.
med. = medycyna.
meks. = meksykański.
men. = mennictwo.
miern. = miernictwo.
min. = mineralogja.
mitol. = mitologja.
młr. = małoruski.
mular. = mularstwo.
murar. = murarstwo.
muz. = muzyka.
myśl. = myśliwstwo.
ndm. = nieodmienny.
nied. = niedokonany.
nieosob. = nieosobowy.
nm. = niemiecki.
ogrod. = ogrodnictwo.
os. = osoba.
p. = patrz.
paragw. = paragwajski.
peruw. = peruwjański.
pgrdl. = pogardliwie.
pieszcz. = pieszczotliwie.
piw. = piwowarstwo.
portug. = portugalski.
porząd. = porządkowy.
posp. = pospolicie.
powr. = powróźnictwo.
praw. = prawodawstwo.
prow. = prowincjonalny.
prs. = perski.
przen. = przenośnie.
przyim. = przyimek.
przym. = przymiotnik.
przyp. = przypadek.
przysł. = przysłówek.
r. = rodzaj.
retor. = retoryka.
ros. = rosyjski.
rub. = rubaszny.
rum. = rumuński.
rzecz. = rzeczownik.
rzem. = rzemieślniczy.
rzeźn. = rzeźnictwo.
rz. m. = rzeczownik rodzaju
męskiego.
rz. n. = rzeczownik rodzaju
nijakiego.
rz. ż. = rzeczownik rodzaju
żeńskiego.
sanskr. = sanskrycki.
siodl. = siodlarstwo.
skand. = skandynawski.
skr. = skrócone.
słowac. = słowacki.
sp. = spójnik.
spiryt. = spirytyzm.
spójn. = spójnik.
srb. = serbski.
stpl. = staropolski.
st. najw. = stopień najwyższy.
st. wyż. = wyższy.
szczeg. = szczególnie.
szewc. = szewctwo.
szwedz. = szwedzki.
ś. = się.
ślus. = ślusarstwo.
tapic. = tapicerstwo.
tat. = tatarski.
teatr. = teatralny.
techn. = technika.
tel. = telegraficzny.
tur. = turecki.
tybet. = tybetański.
ucz. = uczniowski.
ukr. = ukraiński.
weter. = weterynarja.
weg. = węgierski.
wł. = włoski.
właść. = właściwie.
wog. = wogóle.
wojsk. = wojskowy.
wykrz. = wykrzyknik.
wyraż. = wyrażenie.
zaim. = zaimek.
zam. = zamiast.
zbior. = zbiorowy.
zdr. = zdrobniały.
zgrub. = zgrubiały.
zool. = zoologja.
żarg. = żargonowy.
żart. = żartobliwy.
żeńs. = żeński.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Michał Arct.