Młocka (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Młocka
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Młocka.

Łupu, cupu! łupu, cupu!
Cepami w stodole;
Poczerniało, posmutniało
Nasze czyste pole.

Łupu, cupu! łupu, cupu!
Tęgo bijmy w snopy!
Będziem mieli z tej pszeniczki
Po dwa korce z kopy.

Łupu, cupu! łupu, cupu!
Aż ręce ustały;
Ta pszeniczka, sandomierka,
Słynie na świat cały!sVarB = { \acciaccatura cis8_\f d8_>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d_>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d8_>[d,-.] a'-.[d,-.] | a'-.[d,-.] \acciaccatura gis8 a_>[d,-.] | % w1
<d d'>_\markup { \small \italic "marcato" } [<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d d'>[<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d g>[<d g b>] <d fis a>16[(b') <d, fis c'>8] | <d g b> <e g e'>4 <d g d'>8 | <cis g' cis>8_\p^\markup { \small \italic "wolniej" } [<cis g' b>] <cis fis ais>[<cis fis cis'>] | <d fis b>[<e ais>] <d b'>[<d fis>] | <cis a'!>_\>[<cis a'>] <cis b'>8.[<cis e>16\!] | <d fis>4 <a d>8 r | % w1
\acciaccatura cis'_\f^\markup { \small \italic "Tempo I." } d_>[d,] a'_>[d,] | a'[d,] \acciaccatura gis a_>[d,] \bar ":|." <d d'>_\markup { \small \italic "marcato" } [<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d d'>[<d g>] <d a'>[<d fis>] | % w2
<d g>[<d g b>] <d fis a>16[b' <d, fis c'>8] | <d g b>_\> <e g e'>4 <d g d'>8\! | <c g' c>8._\p^\markup { \small \italic "wolniej" } [b'16] <c, g' a>8[<c fis! c'>] | <b fis' b>[<b dis a'>] <b e g>[<b e>] | <c! d fis>8[<c d> <d fis> <d fis a>] | <d g d'>4_\< <d gis b>\! | <c a'>8._\f[b'16] c8[<d, a'>] | <d fis>[g b <g cis e>] | % w1
<d g d'>[<c! e g> <c e a> <c d fis>] | <c d g>4_> <b d g>_> | <b d g>_> <b d g>_> | <b d g>2\fermata \bar "|." }

sVarCp = { \acciaccatura cis8 d8^>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d^>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d^>[d,-.] a'-.[d,-.] | a'-.[d,-.] \acciaccatura gis8 a^>[d,-.] }

sVarA = { \grace s8 R2*4 | % w1
d8^\f g, a fis | d' g, a fis \breathe | g b a16([b]) c8 | b( e4) d8 \breathe | cis8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Meno mosso" } b ais cis | \stemUp b ais b fis \breathe | a!^\> a b8. \stemNeutral e,16\! | fis4 d8 r | % w1
R2*2 \bar ":|." d'8^\f g, a fis | d' g, a fis \breathe | % w2
g^\f \stemUp b \stemNeutral a16[b] c8 | b( e4) d8 | c8.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Più lento" } b16 a8 c | \stemUp b \stemNeutral a g e \breathe | fis8 d^\markup { \small \italic "cresc." } fis a | d4 b8 r | a8.^\f \stemUp b16 \stemNeutral c8 a | fis g b e \breathe | % w1
d g, a^\markup { \small \italic "cresc." } fis | g4 g8 r | R2 | R2\fermata \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Łu -- pu, cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Tę -- go bij -- my w_sno -- py! Bę -- dziem mie -- li tej psze -- ni -- czki Po dwa kor -- ce z_ko -- py. }

sVarCrep = { <g! b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b> <g b> <g b>] | <e b'>8[<e b'>] <e ais>[<e ais>] | <d b'>[<cis fis> <b fis'> <b fis'>] | <a g'>[<a g'> <a g'> <a g'>] | <d a'>[<d a'> <d fis> d] | % w1
\acciaccatura cis' d^>[d,] a'[d,] | a'[d,] \acciaccatura gis a^>[d,] }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Łu -- pu, cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Ce -- pa -- mi w_sto -- do -- le, Po -- czer -- nia -- ło. po -- smu -- tnia -- ło Na -- sze czy -- ste po -- le. \set stanza = "3. " Łu -- pu! cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Aż rę -- ce u -- sta -- ły, Ta psze -- ni -- czka, san -- do -- mier -- ka Sły -- nie na świat ca -- ły!
Ta psze -- ni -- czka, san -- do -- mier -- ka
Sły -- nie na świat ca -- ły! }

sVarCk = { <g! b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b>] <g a c>[<g a c>] | % w2
<g b>[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b>] <f g b>[<f g b>] | <e g>[e] es[d] | dis[b] e[g] | a8[<fis a> <d a'> c] | b[b] e[e] | <a, e'>4 r8 <c fis> | <b g'> r r a | % w1
b[c a d] | <g, d'>[<g d'> <g d'> <g d'>] | <g d'>[<g d'> <g d'> <g d'>] | <g d'>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro." } \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \relative c'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \relative c' { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.