Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej/Rozdział 12

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej • Rozdział 12
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział 12

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 1 RzeczpospolitaRozdział 2 Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, zasady ogólne wolności, prawa osobiste, wolności i prawa polityczne, wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, środki ochrony wolności i praw, obowiązkiRozdział 3 Źródła prawaRozdział 4 Sejm i Senat, wybory i kadencja, posłowie i senatorowie, organizacja i działanie, referendumRozdział 5 Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejRozdział 6 Rada Ministrów i administracja rządowaRozdział 7 Samorząd terytorialnyRozdział 8 Sądy i Trybunały, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał StanuRozdział 9 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i TelewizjiRozdział 10 Finanse publiczneRozdział 11 Stany nadzwyczajneRozdział 12 Zmiana KonstytucjiRozdział 13 Przepisy przejściowe i końcowe


Rozdział XII

Zmiana Konstytucji[edytuj]

Art. 235.
  1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
  2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.
  3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.
  4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
  5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.
  6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.
  7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.