Kolędnicy (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Kolędnicy
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Kolędnicy.

A ten chudy Janek
Po ulicy chodzi
Z trzejkrólową gwiazdą
Kolędników wodzi.
Hej!

Trzejkrólowa gwiazda
Zaświeci w okienko
Kolędnicy hukną
Wesołą piosenką.
Hej!

Kolęda, kolęda,
Wesoła nowina!
A pójdźcież się ogrzać
Bliżej do komina.
Hej!

Trzejkrólowa gwiazda,
A po niej zapusty;
Nie boj się ty, Janku,
Będziesz jeszcze tłusty.
Hej!sVarC = { <g d'>2_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | % w1
<g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>2_> | <g d'>_> | <d d'>_> | <b b'>_> | <d d'>_> 
% poprzednia nuta: patrz "Omyłki druku"
| <g d'>_> }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Ko -- len -- da, ko -- len -- da, We -- so -- ła no -- wi -- na! A pójdź -- cież się o -- grzać! Bli -- żej do ko -- mi -- na. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A ten chu -- dy Ja -- nek Po u -- li -- cy cho -- dzi, Z_trzej kró -- lo -- wą gwia -- zdą Ko -- len -- dni -- ków wo -- dzi. \once \override LyricText.extra-offset = #'(2 . -4.5) Hej! }

sVarA = { R2*4 | d8^\mf g e fis | % w1
g4 b8([c]) | d d cis e | a,4 d8([c]) \breathe | b4 b | c8 b a d | b8 a g e16([fis]) | g4 g | << { \voiceOne a2^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } | b4 d | a \slurDown c8([b]) } \new Voice { \voiceTwo \slurUp fis8([e] d4) | g8([e]) d4 | fis8([e]) d4 } >> | \oneVoice <b g'>2 }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Trzej kró -- lo -- wa gwia -- zda Za -- świe -- ci w_o -- kien -- ko, Ko -- len -- dni -- cy hu -- kną We -- so -- łą pio -- sen -- ką \once \override LyricText.extra-offset = #'(-2 . 2.5) \markup { \override #'(baseline-skip . 1) \override #'(line-width . 40) \center-column { ⎫ ⎩ ⎧ ⎭ } } \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -1.5) hej! hej! hej! hej! hej! }

sVarB = { << { \voiceOne d2^>~^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Trochę żwawo." } | d^> | d^>~ | d^> | d8[g] } \new Voice { \voiceTwo b,4_\mf a8[b16 a] | c8[b g a] | b4 a8[b16 a] | c8[b g a] | b4 } >> \oneVoice <a e'>8[<c fis>] | %w1
<b g'>4 <g' b>8_\<[<fis c'>] | <e d'>8\![<fis d'>] <g cis>[<e e'>] | << { \voiceOne a4_\> <d, d'>8[<fis c'!>\!] | b4 b } \new Voice { \voiceTwo fis8[e] s4 | g8[a] g[e] } >> | \oneVoice <d c'>[<e b'> <fis a> <d d'>] | <g b>8[<d a'>] <b g'>[<c e>16( <fis>)] | <b, g'>4 <b g'> | << { \voiceOne a'2_\f | b4 } \new Voice { \voiceTwo \slurUp fis8([e] d4) | g8([e]) } >> \oneVoice <d d'>4 | << { \voiceOne a'( c8[b]) } \new Voice { \voiceTwo fis8[e] d4 } >> | \oneVoice <b g'>2_> }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " Trzej kró -- lo -- wa gwia -- zda, A po niej za -- pu -- sty, Nie bój się ty Jan -- ku, Bę -- dziesz je -- szcze tłu -- sty. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative d' { \repeat volta 4 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \relative d' { \repeat volta 4 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \relative d, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.