Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 12 stycznia 2010 r. w Brukseli

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej w dniu 27 listopada 2009 r. w Brukseli Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 12 stycznia 2010 r. w Brukseli • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 5 lutego 2010 r.
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej w dniu 27 listopada 2009 r. w Brukseli Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 12 stycznia 2010 r. w Brukseli
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 5 lutego 2010 r.

Warszawa, 8 stycznia 2010 r.


INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELI POLSKI
na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji
w dniu 12 stycznia 2010 r. w Brukseli


Data poprzedniego posiedzenia: 14 października 2009 r.

Informacje na temat przedstawicieli Polski na posiedzenie
Imię i nazwisko/stanowisko: Dariusz Urbański / główny specjalista
Instytucja/komórka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / Wydział Prawa Autorskiego
Numer telefonu: 421 04 35 Numer faksu: 826 39 56
Adres poczty elektronicznej: durbanskiatmkidn.gov.pl
   
Imię i nazwisko/stanowisko: Michał Fila / II Sekretarz
Instytucja/komórka organizacyjna: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE / Wydział ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Numer telefonu: +32 (2) 7777 318 Numer faksu: +32 2 7777 297
Adres poczty elektronicznej: michal.filaatmsz.gov.pl
PORZĄDEK OBRAD

1. Przyjęcie porządku obrad

Rozpatrywane dokumenty:
– CM 5407/09

Stanowisko do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Delegacja nie zgłosi uwag do porządku obrad.

2. Anti-Counterfeiting Trade Agreement — rozdział 2 — przepisy karne. Kontynuacja dyskusji

Rozpatrywane dokumenty:
– 17779/09 RESTREINT UE.


Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Delegacja przedstawi następujące stanowisko odnośnie obowiązku wprowadzenia ścigania z urzędu przestępstw z zakresu własności intelektualnej:

Przepis Porozumienia ACTA dot. ścigania ex officio budzi poważne wątpliwości co do jego zgodności z polskim porządkiem prawnym.

Zaproponowana przez Prezydencję szwedzką kompromisowa redakcja przepisu w większym stopniu odpowiada na zgłoszone przez Polskę zastrzeżenia. Zapis ten nie precyzuje jednak w stopniu dostatecznym, kto jest jego adresatem. Możliwe są dwie interpretacje:

(i) Adresatem przepisu jest wyłącznie państwo członkowskie. W takim wypadku może ono — wykonując prerogatywy ustawodawcze — określić, które przestępstwa objęte art. 1 uznaje za istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Niektóre przestępstwa określone w art. 1 mogłyby zatem pozostać ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Taka interpretacja odpowiadałyby stanowisku Polski i mogłaby zostać zaakceptowana jako niesprzeczna z naszym systemem prawnym.

(ii) Możliwa jest jednakże wykładnia, iż adresatem przepisu jest nie tylko państwo, ale także — pośrednio — organ prowadzący postępowanie karne. Oznaczałoby to, że organ ten mógłby dokonywać autonomicznej oceny interesu publicznego ad casum. Innymi słowy musiałby on zostać wyposażony w uprawnienie do wszczynania postępowania karnego także w wypadku przestępstw ściganych co do zasady na wniosek. Taka interpretacja powoduje, że przepis musiałby zostać uznany za sprzeczny z polskim systemem prawnym.

Polska nie widzi możliwości zaakceptowania omawianego przepisu w wypadku, gdyby zasadna okazała się interpretacja druga.


Do wiadomości delegacji polskiej:

Prezydencja szwedzka zaproponowała następujące, kompromisowe brzmienie przepisu dotyczącego ścigania z urzędu przestępstw dotyczących własności intelektualnej:

„Each Party shall provide that its competent authorities may act upon their own initiative to initiate investigation and/or legal action with respect to the offences prescribed in Article 1, at least in case of significant public interest.".

Polska przesłała na piśmie powyższe stanowisko, jednak z uwagi na zbliżającą się sesję negocjacyjną w Korei, nie było ono poddane dyskusji merytorycznej.

Kolejna sesja negocjacyjna jest zaplanowana na 26-29 stycznia 2010 r. w Guadalajara w Meksyku.

3. Sprawy różne

Brak informacji o sprawach rozpatrywanych w tym punkcie.

Doświadczenia i obserwacje z przygotowań do Prezydencji w Radzie UE

Wytyczne dla Przedstawiciela Polski na posiedzenie:

Przedstawiciel Polski jest zobowiązany do obserwacji sposobu prowadzenia posiedzenia grupy roboczej przez Prezydencję celem opracowania wniosków służących przygotowaniom Polski do sprawowania Prezydencji w II półroczu 2011 r.

Sporządził: Dariusz Urbański / główny specjalista / MKiDN / Departament Prawny / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl

Akceptował: Dominik Skoczek / Dyrektor / MKiDN / Departament Prawny / 421 03 27 / dskoczekatmkidn.gov.pl


Zatwierdził:


Data: 8 stycznia 2010 r.

Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP