Dobranoc (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Dobranoc
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Dobranoc.

Dobranoc, ty wiosko,
Dobranoc, kochana!
Oj będziesz ty spała
Do nowego rana.

Do nowego rana,
Co wzejdzie na niebie,
Kiedy nowa wiosna
Znów obudzi ciebie.

Dobranoc, ty wiosko,
Dobranoc, kochana!
Oj będziesz ty spała
Do nowego rana.


sVarB = { <e gis>8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie i śpiewnie." } ([b <e gis> b] <e gis>[b <e gis> b]) | <gis' b>([b, <fis' a> <e gis>] <gis b>([b, <fis' a> <e gis>]) | <a cis>([e <gis b> <fis a>] <gis e'>[e <gis b> <e b'>]) | % w1
<dis b'>([b <dis fis> <b b'>] <e b'>[b <e gis> b] | <e ais>([<ais, gis'>] <e' fis>[cis'] <dis, b'>[fis <dis b'> b]) | <dis fis>([<dis fis> <e gis> <gis b>] <fis a!>[<e gis> <dis fis> <dis fis>]) | <cis e>8([<dis fis> <e gis>_\< <fis a>]) <a cis>([e\! <gis b> e]) | <gis b>_\mf_\<^([e] <a cis>[<cis e>] <b d>\![<a cis>] <gis b>[e]) | <a cis>([<gis b>_\> <fis a> <e gis>]) <dis! fis>([cis\! <e gis> <fis a>]) | % w1
<gis b>_\pp([b, <fis' a> <e gis>] <gis b>[b, <fis' a> <e gis>]) | <a cis>([e <gis b> <fis a>] <gis e'>[e <gis b> <e b'>]) | <dis b'>([b <dis fis> <b b'>] <e b'>[b <e gis> b]) | % w2
<e a>([<a, gis'>_\markup { \small \italic "morendo" } <e' fis> <e cis'>] <dis b'>[b <a dis> b]) | <gis e'>([b <a cis> dis] <gis, e'>[b <a cis> dis]) | <gis, e'>2 <gis e'>4\fermata r \bar "|." }

sVarA = { r2 r4 r8 <e gis> | <gis b>4^\p <fis a>8 <e gis> <gis b>4 <fis a>8 \breathe <e gis> | \stemUp <a cis>4 <gis b>8 <fis a> <gis e'>4 <gis b>8 \breathe <e b'> \stemNeutral | % w1
<dis b'>4 <dis fis>8 <dis b'> <e b'>4 <e gis> \breathe | <e ais>8 <e gis> <e fis> <e cis'> <dis b'>4 <dis b'>8 r | <dis fis> <dis fis> <e gis> <gis b> <fis a!>([<e gis>]) <dis fis> <dis fis> | <cis e>8([<dis fis>]) <e gis>^\< <fis a> \stemUp <a cis>4 \stemNeutral <gis b>\! \breathe | <gis b>8^\mf^\< <gis b> <a cis> <cis e> <b d>\!([<a cis>]) <gis b>4 \breathe | \stemUp <a cis>8 <gis b>^\> <fis a> <e gis> <dis fis>4 <e gis>8\! \breathe <fis a> | % w1
<gis b>4^\pp <fis a>8 <e gis> <gis b>4 <fis a>8 \breathe <e gis> | <a cis>4 <gis b>8 <fis a> <gis e'>4 <gis b>8 \breathe <e b'> | <dis b'>4 <dis fis>8 <dis b'> <e b'>4 <e gis> \breathe \stemNeutral | % w2
<e a>8 <e gis>^\markup { \small \italic "morendo" } <e fis> <e cis'> <dis b'>2 | \set doubleSlurs = ##t <e e>1( | e2)( e4\fermata) \set doubleSlurs = ##f r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Do -- bra -- noc, ty wio -- sko, Do -- bra -- noc, ko -- cha -- na! Oj bę -- dziesz ty spa -- ła Do no -- we -- go ra -- na. Do no -- we -- go ra -- na, Co wzej -- dzie na nie -- bie, Kie -- dy no -- wa wio -- sna Znów o -- bu -- dzi cie -- bie. Do -- bra -- noc, ty wio -- sko, Do -- bra -- noc, ko -- cha -- na! Oj bę -- dziesz ty spa -- ła Do no -- we -- go ra -- na. }

sVarC = { <e e'>1 | <e e'> | <e e'> | % w1
<b b'>2 <cis cis'> | fis b | <b b'>4 <e b'>8[<cis b'>] <dis b'>[<e b'>] <b b'> r | <b b'>4. <b b'>8 e2 | << { \voiceOne d'4 cis8[a] b[cis] d4 } \new Voice { \voiceTwo e,2 e } >> | \oneVoice a4 cis b, b' | % w1
e,2 e, | <e e'>1 | <b b'>2 <cis cis'> | % w2
fis <b b'> | << { \voiceOne b4( fis) b( fis) } \new Voice { \voiceTwo e2 e } >> | \oneVoice <e b'>2\sustainOn <e b'>4\sustainOff\fermata r4 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 4/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 4/4 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 4/4 \relative e, { \sVarC } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.