Cichy wieczór (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Cichy wieczór
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Cichy wieczór.

Cichy wieczór już zapada,
Zgaśnie zorza wnet,
A pod lasem, pod olszowym,
Słychać rżenie, — het!

Siwy konik tam się pasie,
Siwy konik moj,
Jest tam łączka z drobną trawką,
Jest kryniczny zdrój!

Siwy konik rży po łące,
Rozlega się głos;
Leci echo od olszyny
Polem pełnym ros.

A miesiączek cicho wstaje,
Lipa sypie kwiat.
Cudnaż, cudna, noc ta letnia,
Cudny jest ten świat!sVarB = { <aes aes'>16_\pp_\<^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Zwolna i marząco" } [<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes aes'>\!] \bar ".|:" <aes f' aes>[<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes f' aes>] | <aes f' aes>[<aes f' aes> <des f aes>_\> <des f aes> <bes f' aes> <des f aes>\!] | <c ges' aes>[<c ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes>] | <bes ges' bes>16[<c ges' bes> <es ges bes> <es ges bes> <des ges bes> <bes ges' bes>] | <des f aes>[<des f aes> <des f aes> <des f aes> <des f aes> <des f aes>] | <c f aes>[<des f aes> <c f aes> <aes f' aes> <bes e g> <g e' g>] | % w1
<c f aes>[<c f aes>] <f, aes c>[<f aes c> <f aes d> <f aes d>] | \stemDown <aes c es!>[<aes c es> <bes des es> <bes des es> <f des' es> <es des' es>] | <c' es>[<c es> <c es aes> <c es g> <c es bes'> <c es aes>] | <bes des ges!>[<bes des ges> <bes des ges> <bes des ges> <bes des ges> <bes des ges>] | % w2
<des es ges>[<c es ges> <bes des ges> <bes des ges> <aes c ges'> <aes c ges'>] | <aes des f>[<aes des f> <bes des f> <bes des f> <f des' f> <ges des' f>] | <aes c es>[<aes c es> <es c' es> <es c' es> <ges c es> <ges c es>] \stemNeutral | <f ces' es>16[<f ces' des>_\< <bes des ges> <bes des ges> <aes des ges>\! <ges des' ges>] | <c! des ges>[<c des ges> <bes des ges> <bes des ges> <des ges bes> <des ges bes>] | <des f aes>[<des f aes> <es ges aes>_\> <es ges aes> <bes ges' aes>\! <aes ges' aes>] | % w1
<des f aes>_\p[<des f aes> <f aes des> <f aes c> <f aes es'> <f aes des>] | <aes, des f>[<des f bes> <des f aes> <f, aes des> <aes des f> <f aes des>] | <aes aes'>[<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes aes'>] \bar ":|." <f aes des f>4.\fermata \bar "|." }

sVarCp = { r8\sustainOn r <des f> }

sVarA = { R4. \bar ".|:" R4. | aes16^\p aes des des bes des | c8 aes4 | bes16 c es8 des16([bes]) | des4. | c16 des c aes \stemUp bes \stemNeutral g | % w1
c8 f,4 | aes16 aes \stemUp bes8 \stemNeutral f16([es]) | c'4 r8 | bes16 bes bes8. bes16 | % w2
des c \stemUp bes8 aes | aes16 aes bes8 \stemNeutral f16([ges]) | aes8( es4) | f16 f^\< \stemUp bes bes \stemNeutral aes\! ges | c8^\mf bes4 | des16 des es8^\> bes16([aes\!]) | % w1
f'4.^\p( | f)( | f4) r8 \bar ":|." R4.\fermata \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Si -- wy ko -- nik rży po łą -- ce, Roz -- legł tam się głos. Le -- ci e -- cho od ol -- szy -- ny Po -- lem peł -- nem ros. A mie -- sią -- czek ci -- cho wsta -- je, Li -- pa sy -- pie kwiat. Cu -- dnaż, cu -- dna noc ta le -- tnia, Cu -- dny jest nasz świat! }

sVarCrep = { <des f>8 r <des, aes'> | <des, aes'>4. | <aes'' es'>\sustainOff\sustainOn | <des,, ges>4.\sustainOff\sustainOn | <des' aes'>\sustainOff\sustainOn | <f, c>\sustainOff\sustainOn | % w1
<f' c'>4\sustainOff\sustainOn f,8\sustainOff\sustainOn | es es'4 | <aes, es>\sustainOff\sustainOn r8\sustainOn | <aes, aes'>4. | % w2
<aes' aes'>\sustainOff\sustainOn | <des, des'>\sustainOff\sustainOn | <aes aes'>\sustainOff\sustainOn | des4\sustainOff\sustainOn( ges16[bes\sustainOff]) | es4.\sustainOn | \stemUp <aes, aes'>4\sustainOff\sustainOn\sustainOff \stemNeutral aes8 | % w1
<des, aes'>4.~\sustainOn | <des aes'>~ | <des aes'>8 r <des' aes'> }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ci -- chy wie -- czór już za -- pa -- da, Zga -- śnie zo -- rza wnet, A pod la -- sem pod ol -- szo -- wym Sły -- chać rże -- nie het! Si -- wy ko -- nik tam się pa -- sie, Si -- wy ko -- nik mój. Jest tam łą -- czka z_dro -- bną traw -- ką, Jest kry -- ni -- czny zdrój! }

sVarCk = {  <des, aes'>4.\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \tempo \markup { \small \bold "Andante spianato, con delicatezza." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 3/8 \relative d' { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.