Archanioł Boży Gabryel (1838)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Archanioł Boży Gabryel
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni adwentowe
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni adwentowe jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni adwentowe jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni adwentowe jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ VI.\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemUp f8 a \stemDown c4 c |
f8 d c4 c |
d8 c bes4 a |
\break
c8 a \stemUp g4 f \bar "."
a8 g g4 a |
\stemDown bes8 bes a4 g |
\break
\stemUp a8 g f4 f |
\stemDown bes8 bes \stemUp a4 g |
f8 a \stemNeutral c4 c |
\break
f8 d c4 c |
d8 c bes4 a |
c8 a g4 f \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Ar -- cha -- nioł Bo -- ży Ga -- bry -- el, Pos -- łan do Pan -- ny Ma -- ry -- jej, Z_Ma -- je -- sta -- tu Trój -- cy świę -- tej, Tak spra -- wo -- wał po -- sel -- stwo kniej: Zdro -- waś Pan -- no łas -- kiś peł -- na, Pan jest z_To -- bą to rzecz pew -- na.
} }

Archanioł Boży Gabryel,
Posłan do Panny Maryjej,
Z Majestatu Trójcy świętej,
Tak sprawował poselstwo kniej:
Zdrowaś Panno łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą to rzecz pewna.

Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna sromieźliwa,
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł jej: nie bój się Maryja,
Najszczęśliwszaś Panno miła,
Nalazlaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz jego Syna.

Jezus nazwiesz Imię jego,
Będzie Synem najwyższego,
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa:
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszystkiego.

A jakożby to mogło być,
Jęła Panna kniemu mówić:

Ja nie chcę męża nigdy znać;
Jął jej Anioł tak powiadać:
Iż duch święty z swej miłości,
Sprawi to w tobie w czystości.

Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż to wola Pana mego,
Toć ja służebnica jego,
Stań się według słowa tego.

Rychlej niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem,
W żywocie Panny najczystszej,
Ze krwie czystego serca jej,
Sprawą Boga wszechmocnego,
Miłośnika człowieczego.

I toć wielka miłość była,
Boga Ojca jego Syna;
Iż dla człowieka grzesznego,
Z majestatu najświętszego,
Z miłości wiecznej przed wiekiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem.

O Aniele Gabryelu!
Najszlachetniejszy z tak wielu,
O Pośle najznakomitszy,
Nie jest równy tobie inszy:
Z poselstwa któreś sprawował,
Znać iż cię Bóg umiłował.

Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś tak w wielkiej łasce jego,
Módl się do Pana za nami,
I do tej najświętszej Panny,

Abyśmy z grzechów powstali,
Po śmierci z nim królowali.

Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi jego miłemu,
I Duchowi najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu,
Dziękujmy dziś w pokorności,
Za ten cud jego miłości.

Zobacz też[edytuj]


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).