Śpiewnik kościelny/Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XX.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4

\autoBeamOff
\repeat volta 2 {
\stemUp f8 f f4 \stemDown d' |
c2 bes4 |
\stemUp a8 a g4 g |
f2 r4 } \break
\repeat volta 2 {
\stemDown c'4 a c8 c |
c8 bes bes4 a |
c4 a c8 c | \break

c8 bes bes4 a |
\stemUp f8 f f4 \stemDown d' |
c2 bes4 | \break

\stemUp a8 a g4 g |
f2 r4 }
}
\addlyrics { \small {
Z_na -- ro -- dze -- nia Pa -- na dzień dziś we -- so -- ły, 
Ra -- dość lu -- dzi wszę -- dzie sły -- nie,
A -- nioł bu -- dzi przy do -- li -- nie
Pa -- ste -- rzów co pa -- śli pod bo -- rem wo -- ły. 
} }
\addlyrics { \small {
Wy -- śpie -- wu -- ją chwa -- łę Bo -- gu ży -- wio -- ły: 
} }


Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły:
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzów co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
Dumają pasterze w takim widoku:
Każdy pyta co się dzieje?
Czy nie świta? czy nie dnieje?
Zkąd ta łona bije tak miła oku?

Ale gdy Anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betleem prosto bieżeli:
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana,
I oddali dary co z sobą wzięli.

Potem wykrzyknęli wgłos na przemiany,
Żyj Jezu maleńki na świat wydany:
Niech ci Panie od nas chwała,
Nie ustanie wiecznie trwała;
Żyj, żyj Zbawicielu z nieba zesłany.

Odchodzą z Betleem pełni wesela,
Że już Bóg wysłuchał prośb Izraela:
Gdy tej nocy to widziełi,
Co prorocy widzieć chcieli,
W ciele ludzkiem Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami dziś się radujmy,
Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy:
Bo ten Jezus z nieba dany,
Weźmie nas między niebiany,
Tylko go z całego serca miłujmy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).