Śpiewnik kościelny/Witaj Jezu nasz kochany

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PIEŚŃ VI.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
f8 f8 f8 [g8] a8 [bes8] | c8 c8 c8 [bes8] a4 | c8 c8 c8 [bes8] a4 | \break
c8. d16 c8 [bes8] a4 | g8 \stemUp a8 \stemDown bes4 a4 | c8. d16 c8 [bes8] a4 | \break
\stemUp g8 a8 \stemDown bes4 a4 | \bar "|:" \stemUp g8 g8 g8 [a8] \stemDown bes4 | a8 a8 a8 [bes8] c4 | \break
\stemUp g8 g8 g8 [a8] \stemDown bes4 | a8 a8 a8 [bes8] c4 | d8 bes8 \stemUp a4 g4 | f2 r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Wi -- taj Je_-- zu_ nasz ko -- cha_ -- ny, nasz ko -- cha_ -- ny,
Zba -- wi -- cie_ -- lu po -- żą -- da -- ny, Zba -- wi -- cie_ -- lu
po_ -- żą -- da -- ny: Wi -- taj je_ -- dy -- na po -- cie_ -- cho,
To -- bie pie_ -- ni na -- szych e_ -- cho, Dziś po -- świę -- ca -- my.
}}


Witaj Jezu nasz kochany, nasz kochany,
Zbawicielu pożądany, Zbawicielu pożądany:
Witaj jedyna pociecho,
Tobie pieni naszych echo,
Dziś poświęcamy.

Wszechmogący wielki Boże!
Któż twą dobroć pojąć może,
Którą stworzeniu wyłuszczasz,
Gdy dla nas niebo opuszczasz,
Na świat zstępujesz.

Będąc Panem, będąc Bogiem,
Ziemskim nie gardzisz barłogiem:
Na bogactwa nic nie godzisz,
W podłej stajence się rodzisz,
Jezu kochany.

Królem będąc nad wiekami,
Tu otoczon bydlętami:

Złożon na sianku zostajesz,
Śmierci dla nas się poddajesz,
Boże prawdziwy.

Radością się cieszmy stałą,
Albowiem nas to spotkało,
Przywitać go przed Panami,
Radość jego jest być z nami
Tu ubogiemi.

Z łona Ojca nam zesłany,
Zbawiciel nasz Pan nad pany,
Porzuca dziedzictwo swoje,
Dzieli prace, trudy, znoje,
Z tobą stworzenie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).