Śpiewnik kościelny/Pasterze drzymali

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PIEŚŃ IV.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemUp f8 e8 f8 g8 \stemDown a8 bes8 |
c4 bes4 a4 | \break
bes8 a8 \stemUp g8 \stemDown d'8 c8 bes8 |
a8 c8 c8 bes8 a8 \stemUp g8 | \break
f8 e8 f8 g8 \stemDown a8 bes8 |
c4 bes4 a4 | \break
bes8 a8 \stemUp g8 \stemDown d'8 c8. \stemUp e,16 |
g8[ f8] f4 r4 \bar "|." \break
\stemDown f'4 f4 c4 | f4 c8[ bes8] a4 |
bes8 a8 \stemUp g8 \stemDown d'8 c8 bes8 | \break
bes8[ a8] a4 r4 | f'4 f4 c4 |
f8 e8 d8 c8 bes8 a8 | \break
\stemUp g8 a8 \stemDown bes8 d8 c8. \stemUp e,16 |
g8[ f8] f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Pa -- ste -- rze drzy -- ma -- li w_do -- li -- nie,
Pa -- szą -- cy by -- deł -- ko, o -- wce i ba -- ra -- ny,
A -- lić o pół -- noc -- nej go -- dzi -- nie,
A -- nioł świa -- tło -- ścią o -- dzia_ -- ny
W_przy -- jem -- nym roz -- gło_ -- sie
Mil -- szą no -- wi -- nę nad
ży -- -- cie O -- znaj -- mił, że dziś zro -- dzi -- ło się
Bo -- skie w_Be -- tle -- e -- mie dzie -- -- cię.
} }


Pasterze drzymali w dolinie,
Paszący bydełko, owce i barany,
Alić o północnej godzinie,
Anioł światłością odziany
W przyjemnym rozgłosie
Milszą nowinę nad życie
Oznajmił, że dziś zrodziło się
Boskie w Betleemie dziecię.


Pasterze się ze snu porwali,
Chcąc iść razem w drogę, by się nic nie bawić:
A bydełko jakże zostawić,
Myślą co tu czynić dałej.
A wtem jasność sroga,
Każdego uderzy w oczy;
A to co! krzykną ach dla Boga!
Że tak widno o północy.

A więc wszyscy razem co żywo,
Pasterze lękliwi do szopy bieżeli,
Aby zobaczyli to dziwo,
Które głosili Anieli.
Przychodzą. W oborze:
Panna, staruszek i dziecię;
Takież to, krzykną wielki Boże!
Ubogie twoje powicie.

Lecz ich nie zraziły bydlęta
Wół i osioł, liche pieluszeczki w żłobie:
Swoje oddawali prezenta
Poklękawszy, Boże tobie!
I my dziś klękamy
Przed twym Bożym majestatem,
Kornemi naszemi modłami,
Wielbimy cię z całym światem.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).