Śpiewnik kościelny/Niepojęte dary

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Niepojęte dary
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XII.\relative c { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\repeat volta 2 {
\stemUp c4 f f g | a a a bes | \stemDown c2 a | \break
\stemUp a4 a a f | g g g e | f2 r
} \break
\repeat volta 2 {
\stemDown c'4 c c a | bes bes bes g | \stemUp a a a f | \break
g4. a8 g2
}
a4 a bes g | a4. bes8 a2 | \break
a4 a bes g | a4. bes8 a2 | c,4 f f g | \break
a4 a a bes | c2 a | a4 a a f | \break
g g g e | f2 r
}
\addlyrics { \small {
Nie -- po -- ję -- te da -- ry dla nas da -- je,
dzi -- siaj "z nie" -- ba Oj -- ciec ła -- ska -- wy,
Nę -- dze świa -- ta precz od -- mia -- ta, 
A pła -- czli -- we ję -- cze -- nia,
Zkąd dziś wszy -- scy we -- se -- li;
Wy -- śpie -- wu -- ją A -- nie -- li:
Nie -- chaj chwa -- ła Bo -- gu bę -- dzie "w nie" -- bie,
A na zie -- mi po -- kój lu -- do -- wi.
}
}
\addlyrics { \small {
Gdy się wie -- czne Sło -- wo Cia -- łem sta -- je,
mo -- cą swo -- jej cu -- do -- wnej spra -- wy:
"W dzię" -- ków gło -- sy pod nie -- bio -- sy
I "w we" -- se -- le za -- mie -- nia;
}
}


Niepojęte dary dla nas daje,
dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,
Gdy się wieczne Słowo Ciałem staje,
mocą swojej cudownej sprawy:
Nędze świata precz odmiata,
A płaczliwe jęczenia,
W dzięków głosy pod niebiosy
I w wesele zamienia;
Zkąd dziś wszyscy weseli;
Wyśpiewują Anieli:

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Patryarchów świętych upragnione
Spełniło się oczekiwanie,
Kiedy słowo z Panny narodzone
Dopełniło wszystkich żądanie:
Gwiazda nowa Jakubowa
Wypuściła promienie,
Ciemne błędy gasząc wszędy,
Światła czyni zjawienie;
Z kąd dziś każdy z Anioły,
Wyśpiewuje wesoły:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Już Prorockich przepowiedzeń skutki,
Odmieniły świat cały mile:
Oddalając uprzykrzone smutki,
Przywróciły wesołe chwile:
Wszędy echo brzmi z pociechą,
Że z daru Zbawiciela,
Upewnienie o zbawienie,
Dopełniło wesela:
Więc z niebieskiemi szyki,
Wydajmy dziś okrzyki:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Niebo dzisiaj z ziemią połączone,
Wyśpiewuje wdzięczności pienie;
Dzięki Bogu czyni nieskończone,
Za zjawione ludziom zbawienie:
Radość nasza z Messyjasza
I wszystkiemu stworzeniu,
Że Pan chwały śmierci strzały
Skruszył w swem narodzeniu.
Brzmijże świecie wesoło,
Wydaj odgłos w około:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Aby człowiek Bogiem był nazwany,
Jego postać Bóstwo przybrało;
By nie brząkał niewoli kajdany,
Słowo Ojca ciałem się stało.
Sługa z Pana, ach odmiana!
Niesłychane przykłady!
By z wdzięczności dla miłości
Człowiek w Boga szedł ślady:
Więc niech pienia odgłosy,
Idą aż pod niebiosy;
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie
A na ziemi pokój ludowi.

Uczynione z twej miłości związki,
Bóstwa twego z naszym rodzajem,
Sprawiły nam ścisłe obowiązki
Byś miłowan od nas był wzajem.
Dajże Panie, me kochanie,
By ogniste pożary,
W sercach trwały na wiek stały,
Byś był kochan bez miary.

 
Nuż i teraz z miłości,
Wyśpiewujmy z radości:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).