Śpiewnik kościelny/Msza za umarłych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

MSZA
Za Umarłych.


Na Introit.
Melodyja następująca lub ze Mszy: Przy tem martwem.

\relative c{
   \clef tenor
   \key f \major
   \time 3/2

   \autoBeamOff

   \stemUp f2 f g | a g f | \stemDown a a bes | c bes a | \break
   c c d | c( bes) a \bar "." \stemUp g g a | \stemDown bes a \stemUp f | \break
   a g a | \stemDown bes a \stemUp f | \stemDown c' c \stemUp a | g a1 \bar "|." \break 
}
\addlyrics{ \small {
O Bo -- że przed -- wie -- czny! Od -- po -- czy -- nek wie -- czny,
Daj du -- szom wier -- nych;
Któ -- re przez cier -- pie -- nia, Gła -- dzą prze -- wi -- nie -- nia,
W_mę -- kach nie -- zmier -- nych.
} }

O Boże przedwieczny! — Odpoczynek wieczny,
Daj duszom wiernych;
Które przez cierpienia — Gładzą przewinienia,
W mękach niezmiernych.

Cięższe są ich męki — Które z twojej ręki,
Ponosić muszą
Niżeli owego — Joba cierpiącego,
Więc niech cię wzruszą.

Minął czas zasługi — Same tylko długi
Im się zostały,
Nic już nie wyproszą — Lecz tylko ponoszą,
Ognia upały.

Przeto my o Panie! — Prosimy cię za nie,
Przez Syna twego,

Skróć onych cierpienia — Wyzwól ich z więzienia,
Tak straszliwego.

Na Graduał.

Słowo twoje święte — Duchem twym natchnięte,
Uczy nas Panie:
Że jest rzecz zbawienna — A tobie przyjemna,
Modlić się za nie.

Judasz Machabejski — Hetman Izraelski,
Mąż znamienity,
Posłał wielkie dary — Bogu na ofiary,
Za lud pobity.

I któżby takiego — Przykładu zacnego,
Nie naśladował:
Ktoby się nad swemi — Bliźniemi zmarłemi,
Rad nie zmiłował.

Albowiem są długi — które na świat drugi
Gdy się zostaną,
Zmazane być mogą — krwią Jezusa drogą,
Za nas wylaną.

Na Offertorium.

Przyjmij tę ofiarę — Na twoją cześć, chwałę,
Przedwieczny Boże,
Nad którą zacniejszej — Tobie przyjemniejszej,
Świat mieć nie może.

Tę ci oddajemy — I ofiarujemy,
Na ublaganie
Twej sprawiedliwości — Zgładź zmarłych krewkości,
Daruj karanie.

Niech przez jej zasługi — Spłacą swoje długi,
Osiądą w niebie,

I tam ze świętemi — Pieniami wspólnemi,
Niech chwalą ciebie.

Nam zaś w tym żywocie, — Udzielaj przy cnocie,
Łask w obfitości,
A długi co mamy — Niechaj tu spłacamy,
A nie w przyszłości.

Na Sanctus.

 
Święty, Święty, Święty — Boże niepojęty,
W Trójcy jedyny,
Zlituj się nad twemi — Sługami zmarłemi,
Odpuść im winy.

Przebacz ich krewkości — Racz ich do radości
Przyjąć do siebie,
Aby cię tam czcili — I wiecznie chwalili,
Z świętemi w niebie.

Po Podniesieniu.

Przed tobą padamy — I cześć ci składamy,
Boże wcielony,
Któryś nad pojęcie — W tym tu Sakramencie,
Jest ustajony.

Tyś przez mękę srogą — I krew swoją drogą,
Zbawił świat cały,
Zbawże i cierpiących — W czyszczu zostających,
Przyjm ich do chwały.

Na Agnus.

O Boże Baranku! — Dusz ludzkich kochanku,
Drogi Jezusie,
Nad utrapionemi — Duszami wiernemi,
Panie zmiłuj się.

Otwórz nieprzebrany — Skarb Jezu kochany
Twych zasług pełny,
I udziel im z niego — Z miłosierdzia twego,
Odpust zupełny.

Ty ich w życiu całem — Karmiłeś swem ciałem,
By wiecznie żyli,
Przyjm ich więc do siebie — By się z tobą w niebie,
Stale cieszyli.

O Matko jedyna! — Przyczyń się do Syna,
Za cierpiącemi,
Przyspiesz ich zbawienie — Przygaś ich płomienie,
Umieść z świętemi.

Po Requiescant.
Pieśń: Witaj Królowa nieba, str. 186.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).