Śpiewnik kościelny/Figurowana różdżka zielona

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Witam cię witam Jezu Figurowana różdżka zielona Szczęśliwa kolebko
Witam cię witam Jezu Figurowana różdżka zielona Szczęśliwa kolebko
Kolędy
Polska kolęda ludowa, zaliczana do kolęd kościelnych, śpiewana jest w metrum 3/4. Zwrotka nawiązaująca do różdżki Arona pojawiają się również w kolędzie Anioł pasterzom mówił - bibilijny Aaron, brat Mojżesza, czynił cuda na dworze faraona, jednak za namową ludu uczynił złotego cielca - podczas gdy jego brat otrzymywał Dekalog Boży. Kwitnąca różdżka miała głębokie symboliczne znaczenie oznajmiać miała już wtenczas zaplanowane nadejście Mesjasza, przywrócenie do życia Łazarza (syna Aarona) i zmartwychwstanie Jezusa.

PIEŚŃ XVII.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemDown 
\repeat volta 1 {
c4 d4 e4 | f2 c4 | d8 bes8 \stemUp a4 g4 | f4 r4 r4 } \break
\stemDown c'8 b8 c8 [bes8] \stemUp g4 | \stemDown c8 c8 \stemUp a4 f4 | \stemDown c'8 b8
c8 [bes8] \stemUp g4 | \break \stemDown c8 c8 \stemUp a4 f4 | \stemDown c'4 d4 e4 | 
f2 c4 | \break
d8 bes8 \stemUp a4 g4 | f2 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Fi -- gu -- ro -- wa -- na róż -- dżka zie -- lo -- na,
Już się sta_ -- ła nam kwi -- tną -- ca, I o --
woc_ dla nas ro -- dzą -- ca, Dzię -- ka ci Bo -- że
za to bez koń -- ca.
}}
\addlyrics { \small {
Któ -- ra wy -- ni -- kła z_la -- ski Aa -- ro -- na:
}}


Figurowana różdżka zielona,
Która wynikła z laski Aarona:
Już się stała nam kwitnąca,
I owoc dla nas rodząca,
Dzięka ci Boże za to bez końca.

Zesłałeś Syna nam jedynego,
Z ciebie przed wieki narodzonego:
Ten się dla naszej miłości,
Z świętej panieńskiej zacności
Począwszy, wynikł z czystych wnętrzności.

Z czego się niebo uradowało,
Co pierw ku płaczu jakby się miało:
A gdy został narodzony,
I na ten świat objawiony,
Najprzód pastuszkom był ogłoszony.

I my się cieszmy w te nasze wieki,
Póki nie zawrze śmierć nam powieki:
Niech ta radość z narodzenia,
I swoboda z odkupienia,
Otworzy bramy nam do zbawienia.

Więc chrześcijanie Bogu dziękujmy,
Rozkazów Boskich wiernie pilnujmy:
On nam da zapłatę stałą,
I na zawsze w niebie trwałą,
I nieskończoną i doskonałą.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).