Śpiewnik kościelny/Dopókąd na świecie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Dopókąd na świecie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ II.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp f4 a4 \stemDown c4 | d4 bes8 [c8] a4 | c4 d4 c4 | a8 [bes8] c4 a4 | \break
    bes4 a4 \stemUp g4 | \stemDown a4 bes4 \stemUp g4 | f4 g4 \stemDown a8 bes8 | c4 (d4) c4 | \break
    f4 e8 d8 c4 | d8 [c8] bes8 [a8] \stemUp g4 } \stemDown c4 c4 a4 \break
    c8 c8 d8 c8 bes8 a8 | bes4 bes4 \stemUp g4 | \stemDown a8 bes8 c8 bes8 a8 \stemUp g8 | \break
    \stemDown c4 c4 a4 | c8 c8 d8 c8 bes8 a8 | bes4 bes4 \stemUp g4 | \break
    \stemDown a8 bes8 c8 bes8 a8 \stemUp g8 | f8 f8 f8 c8 f8 g8 | \break
    a8 a8 g8 a8 bes8 a8 | f8 f8 f8 c8 f8 g8 | \break
    a8 a8 g8 a8 bes8 a8 | \stemDown f'4 e4 d4 | b!8 [c8] c4 r4 | \break
    f4 e4 d4 | b!8 [c8] c4 r4 | \stemUp f,8 f8 f8 c8 f8 g8 | \break
    \stemDown a8 a8 a8 bes8 c8 c8 | f4 \stemUp f,4 (a4) | g8 [bes8] a4 \stemDown bes8 [d8] | \break
    c8 c8 f8 c8 a8 bes8 | c8 c8 f8 c8 a8 bes8 | \break
    \stemUp f8 [a8] g8 [bes8] a4 | \stemDown c8 c8 f8 c8 a8 bes8 | \break
    c4 a4 (c4) | bes8 [d8] c4 r4 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Do -- pó -- kąd na świe -- cie ciem -- no -- ści grze -- cho -- we
  Pa -- no -- wa -- ły wszę -- dzie, ple -- mię A -- da -- mo -- we
  Trzy -- ma -- jąc w_swej nie -- wo -- li; A -- lić się
  jas -- ność po -- ka -- zu -- je, Któ -- rej się i nie -- bo dzi -- wu -- je;
  Bo wscho -- dzi gwia -- zda Ja -- ku -- bo -- wa, Z_niej świa -- tu
  jest oz -- do -- ba no -- wa: Któ -- raż to jest prze -- bóg!
  co świat o -- świe -- ci -- ła, Co wszy -- stkie na -- ro -- dy
  wraz u -- szczę -- śli -- wi -- ła? Od wie -- ków zna -- na,
  Nie -- po -- ka -- la -- na, Wszy -- scy się ra -- du -- jmy,
  Try -- umf wy -- krzy -- kuj -- my: Wi -- wat Ma -- ry -- ja!
  Wi -- wat nie -- zma -- za -- na i nie -- po -- ka -- la -- na
  Ma -- ry -- ja, I nie -- po -- ka -- la -- na,
  Wi -- wat, Wi -- wat.
}}
\addlyrics { \small {
  Rząd gnie -- wu i pie -- kła swą cho -- dził ko -- le -- ją,
  Za -- le -- dwo się czło -- wiek mógł cie -- szyć na -- dzie -- ją,
  W_swo -- jej mi -- zer -- nej do -- li:
}}

Dopókąd na świecie ciemności grzechowe
Panowały wszędzie, plemię Adamowe
Trzymając w swej niewoli;
Rząd gniewu i piekła swą chodził koleją,
Zaledwo się człowiek mógł cieszyć nadzieją,
W swojej mizernej doli:
Alić się jasność pokazuje,
Której się i niebo dziwuje;
Bo wschodzi gwiazda Jakubowa,
Z niej światu jest ozdoba nowa:
Któraż to jest przebóg! co świat oświeciła,
Co wszystkie narody wraz uszczęśliwiła?
Od wieków znana, Niepokalana.
Wszyscy się radujmy, Tryumf wykrzykujmy:
Wiwat Maryja! Wiwat niezmazana i niepokalana Maryja,
I niepokalana, Wiwat, Wiwat.

Marya najświętsza cnót wszelkich zwierciadło,
Żeś niepokalana, wnet zaraz opadło
Pychy, duchowi złości:
Teraz ludzki naród jest wyswobodzony,
Przez Maryją Pannę już wyprowadzony,
Na drogę szczęśliwości.
Widząc się człowiek w Boskiej mocy,
Z przyczyny Maryi pomocy,
Lilija z pod ciernia wychodzi,
Z tej się więc Bóg i człowiek rodzi.
Któraż to jest przebóg! co ten owoc wyda,
Co z padołu płaczu chwały niebu przyda?
Od wieków znana, Niepokalana.
Wszyscy się radujmy i t. d.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).