Śpiewnik kościelny/Boga Rodzica

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Boga Rodzica
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Zobacz też Bogurodzica

Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI

Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako MOBI
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii

PIEŚŃ IX.
Od Ś. Wojciecha ułożona,
którą XX. Wikaryusze Kościoła Metropolitalnego Gnieźnieńskiego, w każdą Niedzielę i Święta uroczyste przy grobie jego śpiewają, podług starodawnej melodyi w następujący sposób:\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff
  \cadenzaOn

  d4 d d8[ e]( f4) d8 c f4 g( a8)[ bes] a2 \bar "'"
  c4 c c2 a4( g) f2 c'2 a4( g f e) d2 \bar "'"
  a'4 f8 g g4( a8)[ bes] a2 \bar "|" c4 c c2 a4( g f2) \bar "'"
  c'4 a g f8[ e] d4 a'2 g4( f8)[ e] d4 \bar "'"
  f4 g( a8)[ bes] a2 c4 c( d2) g,4 \bar "'" c4. c8 a g f[ e] d4 \bar "|"
  d8 d f2 g4 f e d2 \bar "'" a'2 g4( f8)[ e] d2 \bar "'"
}
\addlyrics { \small {
  Bo -- ga Ro -- dzi -- ca Dzie -- wi -- ca,
  Bo -- giem wsła -- wio -- na Ma -- ry -- ja,
  u twe -- go Sy -- na Ho -- spo -- dy -- na
  Ma -- tko zwo -- lo -- na Ma -- ry -- ja,
  Zjści nam spu -- st wi -- nom,
  Ky -- ri -- e e -- lej -- son.
  Twe -- go Sy -- na chrzci -- cie -- la zbo -- żny czas,
} }


\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff
  \cadenzaOn

  a4 g8[ f] g4( a8)[ bes] \bar "'" d,8 d e f g4 f8 e d \bar "'"
  f4 f g( a8)[ bes] a2 \bar "'" d,4 e8 f g2 f4( e) d2 \bar "'"
  a'2 g4( f) g( a8)[bes] a4 \bar "'" d,4 d f g( a8)[ bes] a2 \bar "'"
  c8 c c4( d) g, c a g( a8)[ bes] a2 \bar "'" a4 cis d2 g,4
  c4 a g( a8)[ bes] a2 \bar "'" a4. a8 g f e4 d |
  c4 f8 f f4 e8 f g4 f8 e \bar "'" c4 f8 f
  e f g4 f8 e \bar "'" c4 f8 f g4( a8)[ bes] a4( g) f \bar "'"
  a4 c g a8[ bes] a4( g) f | c8 f f4 e8 f g4 f8 e
}
\addlyrics { \small {
  u -- słysz gło -- sy, na -- peł -- nij my -- śli czło -- wie -- cze,
  słysz mo -- dli -- twę, jen -- że cię pro -- si -- my.
  To dać ra -- czy je -- goż pro -- si -- my,
  daj na świe -- cie zbo -- żny po -- byt, po ży -- wo -- cie
  Raj -- ski prze -- byt Ky -- ri -- e e -- lej -- son.
  Na -- ro -- dził się dla nas Syn Bo -- ży, w_to wie -- rzy
  czło -- wie -- cze zbo -- żny, iż przez trud Bóg wój lud
  odjął dja -- błu z_stra -- żą. Przy -- dał nam zdro -- wia wie -- czne -- go,

} }

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff
  \cadenzaOn

  c8 f f4 e8 e f g4 f8 e \bar "'" c8 f f4
  g4( a8)[ bes] g4.( f8) e4 \bar "'" a4 bes8[ c] g4 a8[ bes] a[ g] f4 \bar "|"
  c8 f f f e f g4 f8 e \bar "'" c8 f f f
  e f g4 f8 e \bar "'" a4 bes c g( a8)[ bes] a8 g f4 \bar "|"
  c8 f f4 f e f8[ g] f e \bar "'" c8 f f4 f
  e8[ f] g4 f8 e \bar "'" c8 f f4 g( a8)[ bes] a4( g) f \bar "'"
  a4 bes8[ c] g4 a8[ bes] a g f4 \bar "|" f8 a16[ bes] c4 \bar "'" d16[ e] f[ d] c4 \bar "'"
  f,8 f e g f4 f \bar "'" f8 f e f g4 g \bar "'"
}
\addlyrics { \small {
  Sta -- ros -- tę sko -- wał pie -- kiel -- ne -- go,
  śmierć pod -- jął, wspo -- mio -- nął 
  czło -- wie -- ka pier -- we go.
  Je -- szcze tru -- dy cier -- piał bez -- mier -- ne,
  je -- szcze był nie przy -- spiał za wiern -- ne, 
  a -- że sam Bóg zmar -- twych -- wstał.
  A -- da -- mie ty Bo -- ży kmie -- ciu,
  ty sie -- dzisz u Bo -- ga w_wie -- cu,
  do -- mieść nas swe dzie -- ci,
  gdzie kró -- lu -- ją już świę -- ci. 
  Tam ra -- dość, tam mi -- łość,
  tam wi -- dze -- nie Twór -- ca
  A -- niel -- skie bez koń -- ca,
} }

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff
  \cadenzaOn

  a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'" f8 f e g f4 f \bar "|"
  f8 a16[ bes] c4 d16[ e] f[ d] c4 \bar "'" f,8 f e g f4 f \bar "'"
  f8 f e f g4 g \bar "'" a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'"
  f8 f e g f4 f \bar "'" f4 f8 f e f g4 g \bar "'"
  a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'" f8 f e g f4 f \bar "|"
  a8 bes c4 d8[ e] f[ d] c4 \bar "'" f,8 e d g f4 f \bar "'"
  f8 f e f g4 g \bar "'" a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'"
  f8 e d g f4 f \bar "|" f8[ g] a[ bes] c4 d8[ e] f[ d] c4 \bar "'" 
}
\addlyrics { \small {
  tu się nam zja -- wi -- ło dja -- ble po -- tę -- pie -- nie.
  Ni sre -- brem ni zło -- tem nas dja -- błu od -- ku -- pił.
  mo -- cą swą za -- stą -- pił, dla cie -- bie czło -- wie -- cze
  dał Bóg prze -- kłuć so -- bie bok, rę -- ce, no -- dze o -- bie,
  krew świę -- ta szła z_bo -- ku na zba -- wie -- nie to -- bie.
  Wierz -- że w_to czło -- wie -- cze iż Je -- zus Bóg pra -- wy,
  cier -- piał za nas ra -- ny, swą świę -- tą krew prze -- lał
  za nas chrze -- ści -- ja -- ny. O du -- szy o grze -- sznej
} }

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff
  \cadenzaOn

  f8 e d g f4 f \bar "'" f8 f e f g4 g \bar "'"
  a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'" f8 e d g f f f4 \bar "|"
  f8[ g] a[ bes] c4 d8[ e] f[ d] c4 \bar "'" f,8 f e g f4 f \bar "'"
  f8 f e f g4 g \bar "'" a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'"
  f8 e d g f4 f \bar "'" f8[ g] a[ bes] c4 d8[ e] f[ d] c4 \bar "'"
  f,8 f e g f4 f \bar "'" f8 f e f g4 g \bar "'"
  a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'" f8 e d g f4 f \bar "'"
  f8 e d g f4 f \bar "'" f8 f e f g4 g \bar "'"
}
\addlyrics { \small {
  sam Bóg pie -- czą i -- ma, dja -- błu ją o -- dej -- ma,
  gdzie to sam kró -- lu -- je, tam ją kso -- bie przyj -- mu -- je.
  Już nam czas, go -- dzi -- na grze -- chów się ka -- ja -- ci,
  Bo -- gu chwa -- łę da -- ci, ze wsze -- mi si -- ła -- mi
  Bo -- ga mi -- ło -- wa -- ci. Ma -- ry -- ja Dzie -- wi -- ca
  pro -- si Sy -- na swe -- go, Kró -- la nie -- bie -- skie -- go,
  a -- by nas u -- cho -- wał o -- de wsze -- go złe -- go.
  Wszy -- scy świę -- ci pro -- ście, nas grze -- sznych wspo -- moż -- cie,
} }

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff
  \cadenzaOn

  a8 bes c c a g a \bar "'" f e d g f f4 \bar "'"
  f8[ g] a[bes] c4 d8[ e] f[ d] c4 \bar "'" f,8 e d g f4 f \bar "'"
  f8 f e f g4 g \bar "'" a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'"
  f8 e d g f4 f \bar "|" f8 e d g f4 f \bar "'"
  f8 f e f g4 g a8 bes c4 a8 g a4 \bar "'"
  f8 e d g f f f4 \bar "'" a8 bes c4 g( a8)[ bes] a4( g4.) f8 f2 \bar "|." 
}
\addlyrics { \small {
  by -- śmy z_wa -- mi prze -- by -- li, Je -- zu Chry -- sta chwa -- li -- li.
  Te -- goż na do -- mie, ści Je -- zu Chry -- ste mi -- ły,
  by -- śmy z_to -- bą by -- li, gdzie się ra --du -- ją już nie -- bie -- skie si -- ły.
  A -- men a -- men a -- men, a -- men a -- men a -- men, a -- men ta -- ko Bóg daj,
  by -- śmy wszy -- scy po --szli w_Raj, gdzie kró -- lu -- ją A -- nie -- li.
} }

Boga Rodzica Dziewica, Bogiem wsławiona Maryja,
u twego Syna Hospodyna[1] Matko zwolona[2] Maryja,
Ziści nam spust[3] winom, Kyrie elejson.

Twego Syna chrzciciela zbożny[4] czas,
usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze,
słysz modlitwę, jenże[5] cię prosimy.
To dać raczy, jegoż prosimy,
daj na świecie zbożny pobyt,
po żywocie Rajski przebyt[6] Kyrie elejson.

Narodził się dla nas Syn Boży,
w to wierzy człowiecze zbożny
iż przez trud[7] Bóg swój lud odjął djabłu z strażą.

Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę[8] skował piekielnego,
śmierć podjął, wspomionął człowieka pierwego.

Jeszcze trudy cierpiał bezmierne,
jeszcze był nie przyspiał za wierne,
aże sam Bóg zmartwychwstał.

Adamie ty Boży kmieciu[9],
ty siedzisz u Boga w wiecu[10],
domieść nas swe dzieci, gdzie królują już święci.

Tam radość, tam miłość,
tam widzenie Twórca Anielskie bez końca,
tu się nam zjawiło djable potępienie.

Ni srebrem ni złotem
nas djabłu odkupił,
mocą swą zastąpił,

dla ciebie człowiecze dał Bóg przekłuć sobie
bok, ręce, nodze obie,
krew święta szła z boku na zbawienie tobie.

Wierzże w to człowiecze i ż jezus Bóg prawy,
cierpiał za nas rany,
swą świętą krew przelał za nas chrześcijany.

O duszy o grzesznej sam Bóg pieczą ima,
djabłu ją odejma,
gdzie to sam króluje, tam ją ksobie przyjmuje.

Już nam czas, godzina grzechów się kajaci,
Bogu chwałę daci,
ze wszemi siłami Boga miłowaci.

Maryja Dziewica prosi Syna swego,
Króla niebieskiego,
Aby nas uchował ode wszego złego.

Wszyscy święci proście, nas grzesznych wspomożcie,
byśmy z wami przebyli,
Jezu Chrysta chwalili.

Tegoż nas domieści, Jezu Chryste miły,
byśmy z tobą byli,
gdzie się nam radują już niebieskie siły.

Amen[11] amen amen, amen amen amen,
amen tako Bóg daj,
byśmy wszyscy poszli w Raj,
gdzie królują Anieli.


Znaczenie wyrazów dawnych:


Przypisy

 1. Pana —
 2. z woli Bożej —
 3. odpuszczenie —
 4. pobożny —
 5. którzy —
 6. przebywanie, mieszkanie —
 7. mękę —
 8. władcę —
 9. rolniku —
 10. w radzie, w wieczności —
 11. niech się tak stanie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).