Śpiewnik kościelny/Ach mnie Matce boleściwej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ach mnie Matce boleściwej
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

ROZMOWA DUSZY
z Matką Bolesną.\relative c' { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown
a4 g8 [bes8] a4 g4 | bes4 c4 \stemUp a8 [g8] f4 | \stemDown c'4 d4 bes4 a4 | \break
bes4 c4 \stemUp a8 [g8] f4 \bar "." | g4 g4 g8 [a8] bes4 | a4 g4 a2 | \break
g4 g4 g8 [a8] bes4 | a4 (g8) f8 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Ach! mnie_ -- Mat -- ce bo -- le -- ści_ -- wej,
Pod krzy -- żem sto -- jąc smu -- tli_ -- wej,
Ser -- ce ża_ -- łość przej -- mu -- je,
Ser -- ce ża_ -- łość przej_ -- mu -- je.
}}

n.Ach! mnie Matce boleściwej,
Pod krzyżem stojąc smutliwej,
Serce żałość przejmuje.
Serce żałość przejmuje.

m.O Matko! niechaj prawdziwie,
Patrząc na krzyż żałośliwie,
Płaczę z tobą rzewliwie.

n.Jużci już moje kochanie,
Gotuje się na skonanie,
Toć i ja z nim umieram!

m.Pragnę Matko pod krzyż z tobą,
Dzielić się z twoją osobą,
Śmiercią Syna twojego.

n.Zamknął słodką Jezus mowę,
W tem ku ziemi skłania głowę,
Już żegna Matkę swoją!

m.Maryja niech gorzką noszę
Śmierć, krzyż, rany jego, proszę,
Niech serdecznie rozważam.\relative c' { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown
\repeat volta 3 {
bes4 bes4 bes4 bes4 \fermata | a4 bes4 c8 [bes8] a4 \fermata | d2 c2 | \break
bes4. (a8) g2 | a4 bes4 c4. bes8 | a2 g2 \mark "3 razy." |
}}
\addlyrics { \small {
Któ -- ryś cier -- piał za nas ra_ -- ny,
Je -- zu Chry_ -- ste zmi -- łuj się nad na -- mi.
}}


Któryś cierpiał za nas rany,
Jezu Chryste
zmiłuj się nad nami!
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).